Home Tag "Bhajan Tujem Somiya"

Bhajan Tujem Somiya – Konkani Hymn – by Melwin Peris

Hymn: Bhajan Tujem Somiya Singer: Melwyn Peris Lyrics: Bhajan tuje somiya, Niranthari gaytha, Dispothya Jeevananth, Uthar tuje paaltha. Bhajan tuje somiya, Niranthari gaytha, Dispothya Jeevananth, Uthar tuje paaltha.   Tum zavnasai uzwaad, Sorgi vaat dakonvso, Sonvsari hya poynaar, Daivik bhuk thambovnso. Utar tuje vaat, Utar tuje soth, Utar tuje jeevith.   Bhajan tuje somiya, Niranthari […]