Home Tag "konkani hymn"

Argam Tuka Jezu Aradhan Tuka Jezu

Argam Tuka Jezu Aradhan Tuka Jezu – Konkani Christian Devotional Song Album : Jezu Tum Maka Zai Singer : Reginal Rivona Lyrics:Argam tuka jezu Aradan tuka Jezu Naman Tuka jeazu hoglap tuka jezu Naman Tuka jeazu hoglap tuka jezu Jerbendache maar keley gevn solloy tu khuris khandyar Umkalon theen kilyancher Meloy amcha pasoth khursar Umkalon […]

Thad Nathlo Mog (ತಡ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್) – Konkani Hymn

Hymn: Thad Nathlo Mog (ತಡ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್) Konkani Devotional Song (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತ್) Lyrics: Thod ani ghod nathlo mog    Thod ani ghod nathlo mog Deva mog, Shasvith mog Lekh ani Meeth nathlo mog Deva mog, Sasnik mog   Konchay kosta velar, Kosolay dhust kalar Rokshak mozo to, Tens muje bhag Thod ani ghod nathlo mog […]

Tuzo Mog Niyalta Somya – Konkani Hymn

Hymn: Tuzo Mog Niyalta Somya Language: Konkani Lyrics: Tuzo mog niyalta somya Bhokthin tuka vonditha Tuka arga ditha hanv dhanya Jeevan mujhe betoyta Tuzo mog niyalta somya Bhokthin tuka vonditha Tuka arga ditha hanv dhanya Jeevan mujhe betoyta Undya ruper kalzanth ailoy Pathka kalok napois keloy (2) Sorgi Prakas aaz fankoiloy Sorga daiji somya maka […]

Bhajan Tujem Somiya – Konkani Hymn – by Melwin Peris

Hymn: Bhajan Tujem Somiya Singer: Melwyn Peris Lyrics: Bhajan tuje somiya, Niranthari gaytha, Dispothya Jeevananth, Uthar tuje paaltha. Bhajan tuje somiya, Niranthari gaytha, Dispothya Jeevananth, Uthar tuje paaltha.   Tum zavnasai uzwaad, Sorgi vaat dakonvso, Sonvsari hya poynaar, Daivik bhuk thambovnso. Utar tuje vaat, Utar tuje soth, Utar tuje jeevith.   Bhajan tuje somiya, Niranthari […]