Home Tag "Mother Mary Song"

Maria Mai Mogali – Beautiful Konkani Hymn

Hymn: Maria Mai Mogali – Konkani Mother Mary Song   Lyrics : Maria Mai Mogali (konkani) ಚ: ಮರಿಯ ಮಾಯ್ ಮೋಗಾಳಿ,ದುಲೊಬಿ ಆವಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ತಿ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ತುಜಿ ರಾಣಿ ತಿ ಸರ್ಗಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ (2) ಮರಿಯ ಮಾಯ್ ಮೋಗಾಳಿ,ದುಲೊಬಿ ಆವಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ. 1. ಸೊಬ್ತಾಯ್ ತುಂ ಪುಲಾ ಬರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾಯ್ ತುಂ ಸುರ್ಯಾ ಬರಿಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಮಧೆಂ ಭೋವ್ ಬರಿಂ (2) ಕರ್ತಾಯ್ ಮೋಗ್ […]